Badiiy, yozma, sinxron tarjima nazariyasi va amaliyoti  o‘quv  fanining  maqsadi  –  talabalarning  yozma  va og’zaki tarjima ko‘nikmalarini  shakllantirish,  yozma  va og’zaki tarjima  malakalariga  ega  bo‘lishni ta’minlash  hisoblanadi.  O‘quv  fanining  vazifalari  zamonaviy  tarjima metodlarini  o‘quv  jarayonida  tatbiq  eta  olish,  tarjima  qilingan matnlarning  asliyati  bilan  solishtirib  tahlil  qilish,  qilingan  tarjima sifatini  aniqlash  mezonini  o‘rganish, zamonaviy  va  an’anaviy  usullarini farqlay olishdan iborat.