Umumiy o'quv soati: 120 soat
Amaliy soat: 60 soat
Mustaqil ta`lim: 60 soat
O`qituvchilar: Murtazayeva F. R, Tursunov A. 

Kurs maqsadi: 

O‘rganilayotgan ikkinchi chet tili (nemis tili) fani bo‘yicha talabalar kommunikativ, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, kasbiy, umummadaniy kompetensiyalarni egallashi nazarda tutilgan. O‘rganilayotgan tilning fonetik, grammatik, leksik va stilistik, tipologik jihatlarini puxta o‘rganish, nutq ko‘nikmalarini shakllantirishda hozirgi paytda dunyoda va respublikamizda sodir bo‘layotgan siyosiy, madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy voqeliklarni ongli ravishda bilishi muhim ahamiyat kasb etadi.